Algemene voorwaarden Businessrace

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door Stichting Sportevenementen Le Champion in enig jaar te organiseren fietsevenement: AGU Egmond-Pier-Egmond
b. Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een Team (of meerdere Teams) heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Team: een groep van ten hoogste acht Deelnemers.
d. Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement als lid van een Team.
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Bedrijf en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan het Evenement.
f. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Sportevenementen Le Champion) waarmee een Deelnemend Bedrijf een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelnemende Bedrijven; Teams

2.1. Deelnemende Bedrijven kunnen zijn:
a. rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
b. ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
c. publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.
2.2. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.
2.3. Elk Deelnemend Bedrijf neemt deel met één of meer Teams (waarbij opgemerkt dat per Deelnemend Bedrijf slechts twee wedstrijd Teams kan deelnemen).

Artikel 3: Deelnemers

3.1. Een Deelnemer dient in het jaar waarin het Evenement wordt gehouden tenminste de minimumleeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
3.2. Een Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij door een Deelnemend Bedrijf voor deelname is aangemeld middels een daartoe strekkend inschrijfformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien het Deelnemend Bedrijf akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
3.3. Alleen bij schriftelijke annulering t/m 3 december 2018 kan restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen op grond van de Overeenkomst aan Deelnemend Bedrijf plaatsvinden. Bij annulering van 11 juni t/m 3 december 2018 wordt 50% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen in rekening gebracht. Na 3 december 2018 wordt 100% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen in rekening gebracht.
3.4 De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van het Evenement daartoe noopt, de vermelde data en tijden van het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang te doen vinden. In dit geval zal aan Deelnemende Bedrijf 25% van het inschrijfgeld worden gerestitueerd. Het deelnemende bedrijf houdt wel recht op eventueel bestelde Wielershirts; deze zullen per post worden toegezonden. Indien het Evenement na de eerste start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd cq afgelast, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Het deelnemende bedrijf houdt wel recht op eventueel bestelde Wielershirts; deze zullen per post worden toegezonden.
3.5. Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.

Artikel: 4 Aansprakelijkheid

4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,– (zegge: vijfduizend euro) per Overeenkomst.
4.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4.4. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat hij elke Deelnemer uitdrukkelijk en dringend heeft geadviseerd zich in verband met de deelname sportmedisch te laten keuren.
4.5. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf van de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.6 De Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.7. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie (of kledinginname/garderobe).
4.8 De voorafgaande bepalingen uit dit artikel 4 laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 5: Portretrecht

De in het kader van een Evenement of de Overeenkomst eventueel door of namens de Organisator gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer/Deelnemend Bedrijf of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer/Deelnemend Bedrijf verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de Deelnemer/Deelnemend Bedrijf zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

Artikel 6: Persoonsgegevens

De door een Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemend Bedrijf of Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer, voor interne geanonimiseerde data-analyse en – mits hiervoor op het inschrijfformulier door de het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer uitdrukkelijk toestemming is gegeven – voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan het Deelnemend Bedrijf en de Deelnemer. Het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 7: Reglement

7.1. Op de deelname door het Deelnemend Bedrijf en de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het Reglement AGU Egmond-Pier-Egmond, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het betreffende reglement is te vinden op damloop.nl.
7.2. Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
7.3. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf te uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
7.4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de Organisator.

Artikel 8: Geschillen

8.1. Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator.