Businessrace reglement 

Alleen voor wedstrijdteams Egmond-Pier-Egmond

Artikel 1

De namen van maximaal acht Deelnemers (en minimaal 5) dienen voor aanvang van de wedstrijd door de teamleider, aangemeld te zijn in het team.

Artikel 2

Bij het niet voldoen aan in artikel 1 gestelde wordt het Team niet in de uitslag opgenomen. Het Team en de Deelnemers komen niet in aanmerking voor een ereprijs.

Artikel 3

Van de vijf snelste tijden binnen het team wordt een apart klassement opgemaakt. Bij gelijk eindigen is de tijd van de eerst aankomende renner van het team bepalend voor de uitslag.

Artikel 4

De teams uit de top 20 van het wedstrijd Businessrace klassement van de laatste editie starten vooraan. Alle Business wedstrijdteams gaan wel gelijktijdig van start. Teams dienen onder dezelfde teamnaam te zijn ingeschreven als het jaar waarin zij in de top 20 zijn geëindigd, om gebruik te maken van de startpositie vooraan.

Voor elke deelnemer

Artikel 1

1.1. Deelnemers op een tandem mogen wel deelnemen aan de prestatierit, maar niet aan de wedstrijd.
1.2. Deelnemers aan de wedstrijd mogen niet rijden met wielen groter dan 29 inch.
1.3. Deelnemers aan de wedstrijd mogen niet op veldritfietsen fietsen.
1.4. Deelnemers aan de wedstrijd mogen niet op mountainbikes met trapondersteuning deelnemen.
1.5. Het materiaal van deelnemers in de wedstrijd dient conform het geldende UCI/KNWU reglement te zijn.

Artikel 2

2.1. De Deelnemer ontvangt van de Organisator een stuurbordje waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld.
2.2. De Deelnemer dient het stuurbordje op de door de organisator aangegeven wijze aan de fiets te bevestigen.
2.3. Deelnemers aan de wedstrijdrace dienen tevens het verstrekte startnummer, ongevouwen, op de rug te dragen.
2.4. Een Deelnemer mag slechts met toestemming van de organisatie met het rugnummer / stuurbordnummer van een andere Deelnemer rijden.

Artikel 3

3.1. De toewijzing van de starttijd aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator.
3.2. De Deelnemer dient zich op te stellen in het vak welke voor hem bestemd is. Indien geconstateerd wordt dat dit niet het geval is, zal de Deelnemer niet worden opgenomen in de uitslag.
3.3. Na de laatste start is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan.

Artikel 4

4.1. Indien 2,5 uur na aanvang van het evenement een Deelnemer Castricum op de terugweg niet is gepasseerd, is de Organisator gerechtigd de betreffende Deelnemer uit de wedstrijd of prestatierit te halen.
4.2. Indien 3 uur na aanvang van het evenement een Deelnemer de finish in Egmond niet is gepasseerd, is de Organisator gerechtigd de Deelnemer uit de wedstrijd of prestatierit te halen.

Artikel 5

5.1. De Deelnemer dient zich fietsend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours. Hij dient als Deelnemer herkenbaar zijn.
5.1. Een Deelnemer die de controle nabij de Noordpier in Wijk aan Zee niet is gepasseerd, wordt uit de uitslag verwijderd.
5.2. Een Deelnemer die op de terugweg de lus bij Castricum aan Zee niet is gepasseerd, wordt uit de uitslag verwijderd.
5.3. Een Deelnemer die anders dan over het strand de finish bereikt, wordt uit de uitslag verwijderd.

Artikel 6

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement, of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt, of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 7

7.1. De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.
7.2. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.
7.3. Bij de business-wedstrijdrace is de volgorde van binnen komst (bruto tijd) bepalend voor de uitslag.
7.4. Bij de business-recreatierit is de netto tijd bepalend voor de uitslag.

Artikel 8

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 9

9.1. De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
9.2. Het zich laten begeleiden door motorvoertuigen, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
9.3. Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen, zoals kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.
9.4. Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
9.5. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.
9.6. Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat. Tevens is wildplassen verboden.

Artikel 10

Mits er toestemming is verleend, de camera juist is gemonteerd en het geen gevaar oplevert voor omstanders mag er met een camera gereden worden.
De opnamen verkregen middels een camera zoals hiervoor omschreven hebben uitsluitend een publicitair doel en kunnen nimmer gebruikt worden om een uitslag te beïnvloeden of om als middel te worden gebruikt waar een maatregel en/of bestraffing uit zou kunnen voortvloeien.

Artikel 11

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

 Artikel 12

Het volgen van de wedstrijd in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie.

Artikel 13

– De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidings- en reclamekaravaan meerijdende personen en voertuigen;
– Dit geldt ook voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

– De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidings- en reclamekaravaan meerijdende personen en voertuigen;
– Dit geldt ook voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.